ZGODOVINA

ZAČETEK POUKA

  • Pred letom 1939 so otroci iz Besnice obiskovali pouk na Jančah oziroma na Javoru, kamor jih je v eno sme vodila več kot 2 uri dolga pešpot.
  • 3. novembra 1939 se je pouk za otroke iz Besnice pričel v privatni hiši v Besnici (pri »Rez« - domačija Žibert).
  • Zaradi vojnih razmer je bil pouk med leti 1941 in 1945 prekinjen, saj so takratno šolo zasedli Nemci.
  • 15. oktobra 1945 se je pouk v osvobojeni domovini ponovno pričel. Šolo je obiskovalo 30 učencev.

OTVORITEV NOVE ŠOLE

Med leti 1951 in 1954 so potekale priprave in gradnja nove šole. Domačini so opravili preko 2000 ur prostovoljnega dela, darovali so les, pesek in sodelovali pri gradnji šole.
5. septembra 1954 (nedelja popoldan) je bila otvoritev nove šole. Udeležili so se je takratni pomembni predstavniki občine in veliko domačinov. Ustanovljen je bil šolski odbor, ki ga je vodil Anton Žagar. V tem šolskem letu je pouk obiskovalo 27 učencev. Ti so bili združeni v različne kombinacije. Pouk je potekal dopoldan in popoldan. Učence je poučevala takratna učiteljica Marija Žagar, ki je v Besnici poučevala kar 33 let (do upokojitve). Poleg pouka je skrbela še za ostale aktivnosti v kraju.
Vas se je dobro razvijala. Leta 1958 je bila v kraju ustanovljena Kmetijska zadruga, ki se je leta 1960 združila s Kmetijsko zadrugo Polje. Uredili so nasad sadnega drevja v Volavljah in na Javoru. Zgrajena je bila tudi makadamska cesta Besnica–Podgrad. Uvedena je bila avtobusna povezava (smer Litija–Ljubljana). Avtobus je (in še vedno) vozil preko Pečarja. Krajani so se leta 1969 začeli množično zaposlovati.

ŠOLA POSTANE PODRUŽNIČNA ŠOLA

Leta 1962/63 je šolo obiskovalo kar 42 učencev nižje in višje stopnje. Leta 1963 je šola postala podružnična šola. Učenci višje stopnje (od 5. do 8. razreda) so nadaljevali s šolanjem v OŠ Polje. Tja jih je vozil šolski avtobus. Na nižji stopnji je ostalo 20 učencev. Število učencev nižje stopnje se je tudi v naslednjih letih gibalo med 20 in 25. Pouk je potekal v različnih kombinacijah v dopoldanskem in popoldanskem času. Učenci so še vedno v šolo prihajali peš.
V šolskem letu 1970/71 se ja na šoli začela izvajati tudi mala šola.
S šolskim letom 1976/77 je podružnično šolo Besnica prevzela centralna šola Sostro. Od 1. do 4. razreda je v Besnici obiskovalo pouk 16 učencev.
V šolskem letu 1978/79 ni bilo vpisa otrok. Na šoli je bilo samo 6 učencev, zato je pouk potekal v trojni kombinaciji (2., 3., 4. razred).
Starši so s šolo ves čas lepo sodelovali. Pomagali so pri urejanju šolske okolice. Vsa leta je bilo za sprotno obnovo šole dobro poskrbljeno (prekrili so streho, prepleskali okna, vrata, postavili ograjo na meji z Židanom …).
Leta 1981 je zaradi hude zime šolska inšpekcija zahtevala ureditev centralnega ogrevanja. Do takrat je snažilka Ana Žagar skrbela, da je v učilnici, na hodniku in v kuhinji kurila peči oziroma štedilnik. Do šolskega leta 1982/83 se je število učencev povečalo na 18. Še vedno je vse učence poučevala ena učiteljica. Pouk je potekal v dopoldanskem in popoldanskem času. Vzgojne predmete so hkrati obiskovali vsi učenci.

PREHOD NA DOPOLDANSKI POUK

V šolskem letu 1987/88 so s pomočjo staršev dosegli, da je pouk potekal samo v dopoldanskem času. Ker je bila na šoli samo ena učilnica, je pouk z eno skupino učencev potekal kar v manjši pisarni, saj je bilo na šoli samo 13 otrok. Poučevali sta jih dve učiteljici (kombinacija 1. in 2. razreda ter 3. in 4. razreda).
Učenci iz Besnice so se zaradi dopoldanskega pouka že lahko vozili v šolo in domov s šolskim avtobusom. Učenci iz vasi Vnajnarje so v šolo še vedno hodili peš (več kot uro hoje v eno smer). Šola si je v tem letu pridobila pokrovitelja JATA–MESO iz Zaloga, ki je vrsto let skrbel za pomoč šoli (nakup številnih knjig, učnih pripomočkov, tlakovcev, TV-ja, radia …). Skrbeli so tudi za novoletno obdaritev otrok.
Leta 1986 je bil v kraju napeljan tudi telefon. Pred tem je bilo v kraju le 5 telefonskih priključkov.
Leta 1992 je bila dokončno asfaltirana cesta Besnica–Podgrad.

PRIDOBITEV NOVE UČILNICE, OBNOVA ŠOLE

V šolskem letu 1993/94 je šolo obiskovalo 14 učencev. Med poletnimi počitnicami so v šoli uredili in opremili še eno učilnico v zgornjem nadstropju. Obnovili so tudi centralno napeljavo (zamenjali so peč na trda goriva s pečjo na olje), prepleskali okna, vrata, obnovili vodovodno napeljavo, tla v jedilnici, pridobili novo opremo v šolski kuhinji …). Sredstva za obnovo je prispevala Mestna občina Ljubljana. Izkazal se je tudi pokrovitelj šole JATA- MESO, ki je šoli kupil zavese in karnise za novo učilnico, prispevali so tudi za opremo v jedilnici in jedilni pribor.

PREVOZ OTROK S ŠOLSKIM KOMBIJEM

V septembru 1994 je bil končno organiziran prevoz otrok v šolo in domov s šolskim kombijem iz vasi Vnajnarje. Takrat je samo iz te vasi šolo obiskovalo kar 6 učencev.

POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA

V šolskem letu 1996/97 je bil za učence 4. razreda organiziran pouk angleškega jezika za učence iz PŠ Besnica, PŠ Janče in PŠ Prežganje. V Besnico so ostale učence pripeljali s šolskim kombijem.

ZAPADLO JE VELIKO SNEGA

Februarja 1999 je zapadlo zelo veliko snega. Pretrgane so bile cestne povezave. Zaradi podrtih dreves je izpadla tudi električna energija, zato 10., 11. in 12. februarja ni bilo pouka. Manjkajoče ure smo potem nadomestili.

PROTIPOTRESNA OBNOVA ŠOLE

Leta 1999 smo pričeli s protipotresno obnovo šole. Zamenjali so lesene strope v učilnici, ojačali stopnice, zamenjali parket v učilnicah in opremili eno učilnico z novim pohištvom. Vsa dela so bila izvedena v poletnih počitnicah. Z deli so nadaljevali maja 2000. Takrat je bila obnovljena streha. V juliju in avgustu so zamenjali okna, obnovili fasado, tlakovali šolsko dvorišče, postavili varovalno ograjo in uredili hudournik na šolski meji. Sredstva za obnovo je prispevala Mestna občina Ljubljana.


Prejšnja stran: Organizirano podaljšano bivanje
Naslednja stran: DEJAVNOSTI